Category Archives: Uncategorized @cy

Eiddo Gwag a heb breswyliaeth

Gofynnwyd i ni lunio rhestr o eiddo yn Sir Gaerfyrddin nad ydyn nhw’n cael eu defnyddio ar hyn o bryd ac sy’n wag, ac sy’n cynnwys unedau diwydiannol, neuaddau cymunedol a swyddfeydd. Bwriad yr ymarfer yw sicrhau bod gennym restr lawn o’r lleoliadau fel bod modd i ni ymateb yn briodol petai angen at y dyfodol.

Ar hyn o bryd y cyfan yr ydym yn ei wneud yw datblygu rhestr o eiddo o’r fath a byddem yn gwerthfawrogi’n fawr pe bai modd darparu’r wybodaeth hon mor fuan a phosibl.

Dylid ymateb i Peter Edwards, Rheolwr Prisio drwy PEdwards@sirgar.gov.uk

Diolch ymlaen llaw am eich cymorth gyda’r ymholiad.

Lleoedd Lleol ar gyfer Natur

Cyfle newydd cyffrous – Pecynnau Lleoedd Lleol ar gyfer Natur

Mae’n bleser gennym lansio ein cynllun Lleoedd Lleol ar gyfer Natur – menter newydd sbon wedi’i hariannu gan Lywodraeth Cymru sy’n anelu at greu, adfer a gwella cannoedd o gynefinoedd ledled y wlad.

Mae’r broses ymgeisio ar agor nawr i grwpiau a mudiadau cymunedol sy’n awyddus i helpu i gildroi dirywiad byd natur.

I’w gwneud hi mor hawdd â phosib i bobl gymryd rhan, rydyn ni wedi dylunio detholiad o ‘becynnau’ wedi’u teilwra i wahanol grwpiau a sefydliadau. Mae pob pecyn, y mae ei gost wedi’i thalu ymlaen llaw, yn cynnwys planhigion brodorol, offer a deunyddiau eraill. Byddwn yn delio â’r archebion a’r danfoniadau, a bydd ein swyddogion prosiect hyd yn oed yn darparu cymorth ar lawr gwlad i’ch helpu i greu eich man newydd ar gyfer byd natur.

Mae ein pecynnau yn perthyn i dri chategori – cliciwch y dolenni isod am fwy o wybodaeth:

Mae’r broses ymgeisio’n un hawdd ac rydyn ni’n disgwyl llawer o ymgeiswyr, felly gwnewch gais cyn gynted â phosib! Dyddiad cau’r cylch ceisiadau cyntaf yw 12pm ddydd Gwener 6 Mawrth.