Category Archives: Covid 19

Hywel Dda Community Health Council What’s news

Face coverings: frequently asked questions (update by Welsh Government 27.07.2020)

How and when you could wear a face covering to protect those around you, if you choose to wear one.

What is a face covering? : A face covering mostly acts to protect others by reducing ‘airborne transmission’ of COVID-19. It does not protect the wearer from infection by others.

What is a face mask? : Well-fitted medical masks are designed to protect the wearer from infection, and are vital for frontline staff who are at risk from close contact with patients who are, or may be, infected with COVID-19.

From Monday 27 July 2020 it is compulsory to wear a face covering on public transport in Wales

Where and when do the rules apply?

The rules apply to all ‘enclosed’ public transport vehicles including buses, coaches, trains, trams, ferries and aircraft (where they take off or land in Wales). It also applies to taxis and to tourist services, such as mountain railways and excursion buses.

Face coverings should be worn for the duration of the journey on public transport. This means they must be worn from when you get on the vehicle and they must stay in place until you get off.

Latest updates : https://gov.wales/requirement-wear-face-covering- public-transport-wales

Hospital visiting during the coronavirus outbreak: guidance updated by Welsh Government 15.07.2020

For updates on how the NHS can support hospital visiting in a safe and planned way during the coronavirus pandemic, visit : https://gov.wales/hospital-visiting-during-coronavirus-outbreak-guidance

Full newsletter available here

Advice and support on Reopening

Town centres prepare to get back to business

Carmarthenshire’s town centres are being prepared to welcome shoppers back after months of closure due to Covid-19 restrictions.
Carmarthenshire County Council is supporting traders and businesses to get ready to re-open when lockdown rules in Wales are eased on Monday, June 22.

Guidance and support for the re-opening of parks and open spaces

As many town and community councils are looking ahead and working towards the re-opening of facilities we are sharing our social distancing toolkit which may be of use to those looking at the re-opening parks, open spaces or public conveniences.

We’ve produced additional guidance below on specific topics to help you apply this 5 step approach to re-opening, as well as an FAQs section to answer any concerns you may have. We will continue to update this information, please let us know if there is anything you’d like us to add to our website.
If you require any further support or guidance on signage please email us on marketingandmedia@carmarthenshire.gov.uk

Five Steps on reopening safely

County council owned public toilets to re-open

Public toilets owned by Carmarthenshire County Council will re-open from Monday, June 22.

The facilities in towns and communities across the county have been closed since March due to the Coronavirus (COVID-19) pandemic.

The facilities re-opening include:

John Street car park, Carmarthen
St. Peter’s car park, Carmarthen
Llandeilo car park
St Clears car park
Laugharne (Wogan St)
Adjacent to Town Hall, Llanelli
East Gate Bus Station, Llanelli
Carregamman car park, Ammanford
Llansteffan Beach car park
Cliff Walk Pendine, (Springwell)
Ferryside (beach entrance)
Cenarth
Burry Port and Llandovery car parks are already open

The authority will work closely with town and community councils to offer advice and support on how to safely re-open their facilities.

Weekly slots now available at recycling centres

Residents can now make an appointment once every seven days to one of the county’s household waste recycling centres.
The change comes following a successful re-opening of the Nanycaws, Trostre, Wernddu and Whitland centres.

Additional appointments have also opened across all four sites and Wernddu is now open seven days a week.

Visits to the recycling centres continue to be by appointment only for essential use to dispose of any household waste.

Find out more about recycling centres

Diogelu Cymru gyda’n Gilydd.

Penawdau Newyddion

“Dod i’r Ysgol, Dal Ati i Ddysgu, Paratoi ar gyfer yr Haf a mis Medi”

Click to edit this placeholder text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam elit erat, aliquet ac urna ac, viverra tincidunt dui.

Bydd 130,000 o bobl yn parhau i warchod eu hunain

Bydd bron i 130,000 o bobl yn derbyn llythyr oddi wrth Brif Swyddog Meddygol Cymru yr wythnos hon yn amlinellu’r cyngor diweddaraf er mwyn eu diogelu rhag y coronafeirws.

Diwrnod Amgylchedd y Byd – Arian newydd i natur yn helpu cymunedau i fraenaru’r tir ar gyfer y Gymru rydym am ei gweld ar ôl Covid-19

I ddathlu Diwrnod Amgylchedd y Byd, mae Llywodraeth Cymru yn creu dwy gronfa newydd fydd yn helpu pobl ledled y wlad i greu lleoedd ar gyfer natur yn eu cymunedau, unwaith y cawn fynd heibio’r pandemig hwn.

Staff mewn cartrefi gofal i gael £500 yn ychwanegol

Cadarnhaodd Prif Weinidog Cymru, Mark Drakeford, y bydd staff ceginau a staff domestig mewn cartrefi gofal yn cael y £500 ychwanegol a addawyd i staff gofal cymdeithasol.

Datganiad Ysgrifenedig: Coronafeirws (COVID-19) – Diweddariad Gwarchod – Gwarchod ar ôl 15 Mehefin

Yn wreiddiol, cynghorodd Prif Swyddog Meddygol Cymru’r rhai a oedd fwyaf agored i effeithiau mwyaf difrifol COVID 19 i’w gwarchod eu hunain am gyfnod o 12 wythnos. Daw’r cyfnod cychwynnol o 12 wythnos i ben ar 15 Mehefin ac mae Prif Swyddog Meddygol Cymru bellach wedi cadarnhau’r camau nesaf ar gyfer y grŵp hwn o bobl.

Addysg bellach: coronafeirws

Gwybodaeth am addysg bellach ac addysg uwch yn ystod y pandemig coronafeirws.

Parhau i gefnogi pobl ddigartref yn ystod pandemig y coronafeirws: canllawiau i awdurdodau lleol

Canllawiau i helpu sut i gefnogi a rhoi cartref i’r rheiny sy’n ddigartref ond sydd wedi cael llety yn ystod pandemig y coronafeirws.

Ap newydd yn hanfodol wrth ymweld â chanolfan ailgylchu

Mae Zipporah, cwmni digidol o Gaerdydd, wedi lansio ap trefnu ymweliadau ar-lein di-dâl i helpu Cyngor Bro Morgannwg i ailagor ei ganolfannau ailgylchu ac i leihau amserau aros i’r cyhoedd.

Pwyllgor Lles Anifeiliaid (AWC): barn ar faterion lles anifeiliaid sy’n gysylltiedig â coronafirws (COVID-19)

Adroddiad gan yr AWC ar effeithiau pandemig COVID-19 ar les anifeiliaid.

Cynllun Cefnogi’r Sector Llaeth yn agor ar gyfer ceisiadau

Cafwyd cadarnhâd heddiw gan Lesley Griffiths, y Gweinidog Materion Gwledig, y bydd ceisiadau ar gyfer y cynllun newydd i roi cymorth i’r diwydiant llaeth yng Nghymru yn agor ar 18 Mehefin, i gefnogi’r ffermwyr yr effeithiwyd fwyaf arnynt gan yr amodau eithriadol diweddar o fewn y farchnad oherwydd COVID-19.

Datganiad Ysgrifenedig: Fframwaith Gweithredu COVID-19 GIG CYMRU – Cynlluniau’r Chwarter Cyntaf

Cyhoeddwyd Fframwaith Gweithredu GIG Cymru ar 6 Mai 2020. 

Teithio a thrafnidiaeth: cyngor

Gwybodaeth i weithwyr allweddol a phob teithio hanfodol arall.

Ein dealltwriaeth ddiweddaraf am COVID-19 mewn perthynas â phlant ac addysg

Mae’r ddogfen hon yn cynrychioli ein dealltwriaeth ddiweddaraf am COVID-19 mewn perthynas â phlant ac addysg.

Ystadegau ac ymchwil cysylltiedig â coronafeirws (COVID-19)

Data a’r dadansoddiad diweddaraf ar effaith coronafeirws ar gymdeithas yng Nghymru.

Cymorth i ddarparwyr gofal plant: y coronafeirws (COVID-19)

Cynllun cymorth gofal plant, benthyciadau, grantiau a chefnogaeth i ddarparwyr gofal plant.

Canllawiau ar gyfer y gweithle i gyflogwyr a chyflogeion: COVID-19

Canllawiau i gyflogwyr a gweithwyrgadw’n ddiogel yn y gweithle yn ystod pandemig y coronafeirws (COVID-19).

Datganiad y Prif Swyddog Meddygol ar yr adolygiad 21 diwrnod: 28 Mai 2020

Cyngor i Weinidogion Cymru ynghylch adolygiad 21 diwrnod cyfyngiadau’r coronafeirws gan Frank Atherton, y Prif Swyddog Meddygol.

 

Cynadleddau i’r wasg dyddiol

Mae Llywodraeth Cymru yn cynnal cynhadledd i’r wasg am coronafeirws yn ddyddiol am 12.30pm, gyda chyfieithydd BSL. Mae modd gweld y cynadleddau yn fyw ar sianel Twitter @LlywodraethCym, BBC One Wales ac S4C. 

 

Astudiaeth Symptomau COVID

Helpwch ni i ymladd coronafeirws trwy adrodd ar eich iechyd yn ddyddiol, hyd yn oed os ydych chi’n teimlo’n iawn.

Gallwch chi helpu’r GIG yn y frwydr yn erbyn y coronafeirws drwy gwblhau arolwg iechyd dyddiol ar yr ap Astudiaeth Symptomau COVID. Mae’r ap hwn yn addas ar gyfer pawb, nid i’r unigolion sydd â symptomau yn unig.

Bydd yr app yn ein helpu i ddeall symptomau a lledaeniad COVID-19. Drwy ateb rhai cwestiynau cyflym, gallwch chi ein helpu i gynllunio ein hymateb i coronafeirws.

Ni fyddwn yn rhannu eich atebion y tu hwnt i’r GIG a sefydliadau y gellir ymddiried ynddynt sy’n gweithio’n uniongyrchol â’r GIG i ymateb i’r coronafeirws.

 

Profi, olrhain a diogelu

Mae ymgyrch ar y gweill i godi ymwybyddiaeth y cyhoedd a gweithwyr allweddol o strategaeth Profi, Olrhain a Diogelu Llywodraeth Cymru. Mae’r wybodaeth ddiweddara am y strategaeth, gan gynnwys canllawiau i gyflogwyr, ar y wefan.  (https://gov.wales/test-trace-protect-coronavirus).Mae deunydd fideo wedi cynhyrchu i ddefnyddio mewn ymgyrchoedd ac i rhanddeiliaid rhannu ar ei sianelu. Mae modd i chi lawrlwytho’r deunydd digidol fan hyn a byddem yn gwerthfawrogi os fyddech yn rhannu ar eich sianelu cymdeithasol, er mwyn rhannu gwybodaeth am y strategaeth Profi, Olrhain a Diogelu.  

 

Gwybodaeth

 

Addysg a gofal plant

Canllawiau ar coronafeirws i rieni, pawb sy’n gweithio mewn addysg a darparwyr gofal plant

 

Busnesau a chyflogwyr

Cymorth i helpu busnesau a sefydliadau’r trydydd sector yr effeithiwyd arnynt gan y coronafeirws

 

Cyngor iechyd

Aros gartref, hunanynysu, cael cefnogaeth fel person eithriadol o fregus

 

Gweithwyr proffesiynol iechyd a gofal cymdeithasol

Canllawiau’r coronafeirws ar gyfer y GIG a phobl sy’n gweithio mewn gofal cymdeithasol, cymunedol a phreswyl

 

Tai

Canllawiau i landlordiaid, cartrefi mewn parciau (symudol) a gwasanaethau cysgu allan yn ystod y pandemig coronafeirws

 

Teithio

Cyngor am y coronafeirws i bobl sy’n dod nôl o wlad dramor neu’n bwriadu teithio

 

Gwirfoddoli (trydydd sector)

Gwirfoddoli yn ystod pandemig y coronafeirws, cymorth i’r trydydd sector

 

Gwasanaethau cymunedol

Cynllunio, tân, cam-drin domestig a thrais rhywiol

 

Swyddi, sgiliau a chefnogaeth ariannol

Help gyda budd-daliadau, i aros yn y gwaith a chael sgiliau newydd

 

Deunydd marchnata digidol

Deunydd marchnata gan gynnwys posteri a dogfennau hygyrch.

 

Dolenni defnyddiol

Llywodraeth Cymru

Iechyd Cyhoeddus Cymru

Busnes Cymru

Edrych ar ol ein gilydd

Gwirfoddoli Cymru

Local Authority updates on Covid 19

Bank Holiday bin collections

Refuse and recycling crews are working on Bank Holiday Monday (May 25), in response to the coronavirus (COVID-19) pandemic.

Residents are being urged to put their waste (including garden waste) out on their usual collection day.

They are also being reminded to put their bins out the night before as collections may take place earlier than usual.

Carmarthenshire’s Recycling Centres to re-open by appointment only

Carmarthenshire County Council will be re-opening its four Household Waste Recycling Centres from next week (w/c May 26) – but only to those Carmarthenshire residents who have already pre-booked an appointment.

Appointments can be made through an online booking form on a first come-first served basis. This is to ensure the number of visitors to the site at any one time is regulated in the interest of safety for staff and the public. Anyone arriving on site without an appointment will not be allowed entry.

Read More

By-elections

Currently all by-elections to fill vacancies for County Council and Town and Community Council in Wales are postponed and will be held on a date(s) between 1 February to 16 April 2021

Please continue to visit our Newsroom for the latest information.

Guidance for farmers

New funding to support Welsh dairy farmers through COVID-19.

Rural Affairs Minister, Lesley Griffiths, has announced funding for Welsh dairy farmers hardest hit by the recent exceptional market conditions as a result of coronavirus (COVID-19).

To support the sector during these challenging times, the minister has confirmed eligible dairy farmers who have lost more than 25% of their income in April and subsequently May will be entitled to up to £10,000, to cover 70% of their lost income. This will help ensure they can continue to operate without impacting animal welfare and the environment.

Read more

Parks and playgrounds

The closure of county council-owned parks and playgrounds remains in force in Carmarthenshire in line with Welsh Government guidelines.

We appreciate that the lockdown rules do not prevent people from taking exercise locally, and that some open-access parks and green spaces may already be accessible on foot or cycle, however, we continue to urge people to maintain social distancing in these areas, and not drive to such venues. Whilst lockdown restrictions are in place, county council-owned parks, and our coastal car parks, will remain closed.

Unfortunately in recent weeks our staff have had to deal with gatherings of people and instances where people have travelled a considerable distance to visit against the guidelines about non-essential travel. This is not only a concern, but has impacted on our resources and that of colleagues in Dyfed Powys Police.

We ask for patience and understanding. Please bear with us and keep an eye on our website and social media feeds for further updates.

Warning over council tax refund scam

Residents in Carmarthenshire are being warned to be on their guard against a new council tax refund scam.

Fraudsters are contacting people via email to tell them that they’re due a council tax reduction running into hundreds of pounds.

The email implies the reduction is due to Covid-19 and because the person is on a low income or receives benefits.

Read more

Highway weed control

We will shortly begin our annual weed control maintenance on our road network.

Risk assessments and safe systems of work will be in place for these works to ensure government guidelines associated with social distancing are adhered to. Please assist our operations and the safety of our workforce by observing the social distancing requirements where we’re carrying out these works.

Carmarthenshire has over 3,500km of rural and urban roads. Each year our highways team undertakes an extensive programme of weed control to ensure that channels, drains and footways remain free of weed and vegetation growth and prevent surface water ponding. This work also stops vegetation establishing which can cause drainage blockages and surface water flooding.

Maintenance also takes place on footways and carriageways to ensure that vegetation does not encroach and impede pedestrians, cyclists and other road users.